Herlufsholm Svømmeklub.
Ordinær generalforsamling lørdag d. 19. jan 2019
Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte incl. bestyrelse og foreslog
Flemming Jørgensen som dirigent, hvilket forsamlingen sagde ja til. Derudover
fremlagde han dagsordenen ifølge klubbens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab herunder budget for næste år
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt
Punkt 1 valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Jørgensen, som blev valgt. Dirigenten takkede
for valget og konstaterede at der var indvarslet korrekt i henhold til annonce i
Næstved Bladet, som blev fremvist, og samtidig at alle fremmødte var
berettigede til at deltage. Herefter gik han over til pkt. 2 formandens beretning
og gav ordet til Ole.
Punkt 2 formandens beretning.
Formanden startede med at orientere forsamlingen om at han stopper som
formand et år før periodens udløb, da han ikke kan afse den fornødne tid til at
varetage jobbet som formand.
Formanden kom i sin beretning blandt andet ind på den nye svømmeplan og
problemerne med ændrede og reducerede haltider, kommunens planer om en
ny svømmehal, trænersituationen og inddragelse af frivillige i K‐afdelingen og
øget focus på livredning i svømmeskolen. For en ændrede svømmeplan har det
betydet en medlemsnedgang på ca. 250.
Beretningen er vedlagt i sin fulde længde.
Mette efterlyste mål og visioner for K1 svømmere og efterlyste tilsagn om at
der altid er trænere tilstede ved mesterskabsstævner.
Lars oplyste at i de kommende kontrakter til trænerne vil der være
målsætning og plan for dette.
Ole Der bør altid være trænere tilstede hele tidenved større stævner. Der
arbejdes på at optimere disse forhold.
Rasmus Fordeling af banetimer i den nye svømmeplan har givet mange skæve
timer for K‐svømmerne. Hvorfor skete den nye fordeling.
Ole Vi gjorde mange og højlydte indsigelser mod denne fordeling. Desværre
var det centerledelsen, som traf den endelige beslutning, som absolut ikke var
til vores fordel. Den nye svømmeplan var det optimale vi kunne få frem.
Tina Mange af skolebørnene er tilfredse med senere træningstider, da de så
kan nå at ordne lektier inden træningen og kun skal i seng bagefter. Dog kan
det være hårdt for de helt små svømmere.
Sten K3 og spirer har tider fra 17 til 18 hvorved de kan nå i seng til normal tid,
men uanset hvad er der skævheder i planen.
Flemming konkluderede at sagen om fordeling af haltider bør tages op igen til
ny vurdering.
Beretningen blev derefter godkendt.
Punkt 3 regnskabet.
Dette belv aflagt af vores kasserer Arne, og bar tydelig præg af den store
medlemsnedgang og viste et underskud på ca. 128.000,‐ kr i forhold til det
budgetterede underskud på 86.000,‐ kr. Det er indtægterne som er faldet, idet
udgifterne ikke er ændret i frohold til det budget som forelå.
Et forsøg på at sprede klubbens formue på 2 banker er blevet opgivet, da det
ville koste 5.000,‐ pr år at placere ½ million i et andet pengeinstitut.
Sponsorindtækter figurerer ikek i regnskabet, da de går direkte til
svømmevennerne.
Punkt 4 indkomne forslag
Der var fremsendt et forslag med to punkter for hhv medlemstal og trænere,
hvor annocering after nye medlemmer kunne foregå via facebook og med
præmie for nr xxx tilmeldte. Samtidig et forslag om at alle trænere skulle have
mere faste rammer (kontrakter) med klubben.
Det sidste har klubben allerede taget de første skridt med, men til det første er
spørgsmålet om vi pt har vandtid nok til mange nye medlemmer på de
attraktive tider.
Punkt 5 fastsættelse af kontingent.
Alle satser på nær elite som vil stige kr. 200,‐ sæson vil blive fastholdt på et
nuværene niveau.
Peter havde et ønske om mere åbenhed over hvad pengene til eliteafdelingen
bruges til.
Lars der er store udgifter til kørsel alene, men privat kørsel vil give store
besparelser her, og samtidig åben mulighed fortilgang af offifials.
Arne kørsel til stævne i Odense med 2 svømmere +leder+official koster 5.000,‐
Flemming desværre er det ret umuligt at få forældre til at køre i dag.
Ukendt ville hellere have et højere kontingent end det foreslåede evt.
gradueret efter om det var K1, K2 eller K3, der jo som bekendt ikke har samme
antal træningsdage om ugen.
Patrick graduering af kontingent efter bassintid vile være OK
Belinda man bør ogå skrue lidt på breddekontingentet.
Arne Det er bredden som i dag trækker det store kontingentlæs, men der er en
risiko for at en større betaling her vil få folk til at fravælge svømningen
Flemming konkluderede. Der skal laves konkrete forslag til ændring af
kontingenterne, gerne i samarbejde med indsendte forslag fra medlemmerne.
Alle medlemmer kan fremsende forslag, men det vil først være gældende til
næste sæson, da kontingentet skal vedtages nu, og det blev det.
Punkt 6 Valg af bestyrelsen.
Valg af ny kasserer, da Arne ikke modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog Belinda Frank, som blev valgt
Da bestyrelsen kan bestå af max 9 personer, var der valg til 5 poster.
Nuværende medlemmer Åge, Lars og Per modtager genvalg
Derudover var der 4 forslag til bestyrelsesposterne. Alle er listet op
efterfølgende med de opnåede stemmetal ved den skriftlige afstemning.
Åge Petersen 17 stemmer
Lars Scheel 21 stemmer
Per Wisler 18 stemmer
Jacob Duemose 16 stemmer
Jeanette Petersen 10 stemmer
Nikolaj Nissen 13 stemmer
Rasmus Olsen 15 stemmer
Da vi skal bruge i alt 5 medlemmer er følgende valgt
Lars, Per, Åge, Jacob, Rasmus og Nikolaj er suppleant.
Vagn Andersen ønskede ikke genvalg som revisor, en post som Arne sagde ja til
Flemming Jørgensen fortsatte som revisorsuppleant.
Punkt 7 Eventuelt
Herunder er debatten fri, men der kan ikke vedtages noget.
Ole takkede Flemming for jobbet som dirigent. Denne tog straks til genmæle
og takkede både Ole og Arne for deres meget store arbejde for
svømmeklubben i alle de år de har været i bestyrelsen.
Bestyrelsen havde en lille overraskelse i ærmet til den afgående formand. Her
var der stor enighed om at udnævne Ole til æresmedlem, hvilket forsamlingen
også bifaldt.
Da der ikke var flere indlæg takkede dirigenten for god ro og orden og
afsluttede årets ordinære generalforsamling.
Dirigent: Flemming Jørgensen ___________________________________
Referent: Åge Petersen ___________________________________
 
 
Herlufsholm Svømmeklub.
Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 19. jan 2019
Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte incl. bestyrelse og foreslog
Flemming Jørgensen som dirigent, hvilket forsamlingen sagde ja til. Derudover
fremlagde han dagsordenen ifølge Indkaldelsen.
1. Valg af dirigent
2. Valg af formand for 1 år
3. Eventuelt
Punkt 1 valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Flemming Jørgensen, som blev valgt. Dirigenten takkede
for valget og konstaterede at der var indvarslet korrekt i henhold til annonce i
Næstved Bladet, som blev fremvist, og samtidig at alle fremmødte var
berettigede til at deltage. Formanden startede med at orientere forsamlingen
om at han stopper som formand et år før periodens udløb, dels at han ikke kan
afse den fornødne tid til at varetage jobbet som formand og dels på grund af
de seneste års hændelser.
Punkt 2 Valg af ny formand for et år.
Bestyrelsen havde i den forbindelse foreslået den nuværende næstformand
Åge Petersen som ny formand i den kommende et årig periode.
Forsamlingen nikkede ja til dette forslag
.
Punkt 7 Eventuelt
Da det meste allerede var fremkommet tidligere var det kun Ole som bad om
ordet. Han meddelte at han i alle henseender ville være behjælpelig med det
fremadrettede arbejde for den nye bestyrelse.
Dirigent: Flemming Jørgensen ___________________________________
Referent: Åge Petersen ___________________________________

Nyheder

Sponsor