Herlufsholm Svømmeklub – generalforsamling d. 25. januar 2020 – REFERAT

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Flemming Jørgensen, hvilket bifaldes af forsamlingen.

Dirigent godkender generalforsamling som rettidigt indkaldt og er derfor erklæret lovlig.

2. Formandens beretning.

Formandens skriftlige beretning vedlægges som bilag.

Der bliver spurgt indtil hvorvidt at kasser bør vælges på generalforsamlingen jf. vedtægter og hvorvidt, at der burde være afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Formanden svarer, at spørgsmålet er vendt med HG`s hovedbestyrelse, der har accepteret, at det ikke var nødvendigt at afholde ekstraordinær generalforsamling, da der ikke fandtes modstand til valget.

Der spørges indtil, hvorvidt, at man ved sammenlægning med NIF påtænker at søge en ny hovedtræner til eliteafdelingen samt hvordan, at man forestiller sig at samle de to klubber?

Bestyrelsen orienterer om, at der har været afholdt et møde med NIF, hvor der blev drøftet sammenlægning af eliteafdelingerne. På et senere tidspunkt vil der arbejdes videre med sammenlægning af breddeafdelingerne. Det understreges, at fuldkommen sammenlægning skal behandles forsvarligt og, at der endnu ikke fastlagt en dato, der bl.a. afhænger af processen med sammenlægning af eliteafdelingerne.

Der spørges indtil den fremadrettede trænerbesætning og processen for dette -herunder kompetencer og de nødvendige licenser, der kræves af Dansk Svømmeunion. Forsamlingen finder bekymring for om hvorvidt, at tidsrammen er realistisk.

Bestyrelsen orienterer om, at processerne omkring bl.a. trænerfordeling endnu ikke er på plads. Det blev oplyst fra bestyrelsens side, at alle elitetrænere indtil videre er opsagt til den kommende sæson for herefter at kunne søge trænerstillinger på lige fod i den nye konstellation.

Bestyrelsen er opmærksomme på, at der skal arbejdes hurtigt henover foråret, men at der allerede er lagt mødeplaner med NIF og Dansk Svømmeunion og intentionen om at overholde tidsplanen om sammenlægning af eliteafdelingerne pr. 1/8-20 forfølges. Dog forsikres det, at hvis bestyrelsen vurderer, at tidsrammen ikke kan holdes, så udskydes sammenlægningen.

Bestyrelsen orienterer om, at det videre arbejde med sammenlægning er i tæt samarbejde og støtte fra Dansk Svømmeunion. Med dette sikres en forsvarlig proces, der tager hensyn til Dansk Svømmeunions tidligere erfaringer fra andre lignende sammenlægninger af klubber.

Forsamlingen spørger indtil hvorvidt, at der påtænkes en ekstraordinær generalforsamling før den endelige sammenlægning.

Flemming Jørgensen udtaler, at så længe at HG´s vedtægter følges, så har bestyrelsen mandat til at gå videre med arbejdet omkring sammenlægning. Det vil kun være ved nedlæggelse af HG Svømmeklub, at generalforsamlingen forud skal spørges.

Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen lytter til svømmerne. Dette af hensynet til, at undgå oplevelse af, at beslutninger tages hen over hovedet på svømmerne. Herunder tænkes f.eks. træningslejr og sociale arrangementer.

Nærliggende til ovenstående spørges der indtil bestyrelsen fremadrettede visioner for klubben – også efter en sammenlægning.

Formanden forsikrer, at det er bestyrelsens vigtigste opgave at fastholde og værne om HG´s helt særlige ånd bl.a. de sociale værdier.

Der spørges indtil Svømmevennernes økonomiske midler og hvordan, at de skal forvaltes fremadrettet.

Formanden ytrer stor respekt for vennernes arbejde og det bagvedliggende store arbejde, hvilket påkræver sikring af fremadrettede vilkår og hensyn.

Det kommenteres i forsamlingen, at NIF ligeledes har svømmevenner, der ligner HG´s, hvilket understøtter forsvarlig mulighed for at sammenlægge dette samarbejde.

Der stilles i forsamlingen tvivl om indholdet i pressemeddelsen, der blev udsendt umiddelbart inden jul.

Bestyrelsen understreger, at der er flertal i bestyrelsen omkring hensigtserklæringen, og kan således stå inde for den udsendte pressemeddelelse.

Dele af forsamlingen billiger bestyrelsens initiativ om sammenlægning af Eliteafdelingerne og senere begge klubber. Sammenlægning vil fremme svømmesporten i Næstved – herunder bedre træningstider og træningsmuligheder.

Der spørges indtil, hvorvidt, at Næstved Kommune påkræver en sammenlægningen af de klubber ifm. de ny svømmefaciliteter, hvilket bestyrelsen afkræfter.

Flemming Jørgensen opsummerer, at der generelt positiv modtagelse af arbejdet med sammenlægningen af eliteafdelingerne. Generalforsamlingen efterlader en opmærksomhed på en afklaring af økonomi, sportslige, sociale og organisatoriske vilkår. Der understreges en prioritering af et højt informationsniveau af svømmerne ifm. processen. Bestyrelsen tager de mange inputs til efterretning.

Formandens beretning godkendes!

3. Regnskab.

Regnskab fremlægges af Sten Sønderby.

Sten gør opmærksom på, at der foreligger en indtægt på ca. 91.000 kr. som skyldes en difference imellem de bogførte udgifter og de likvide midler, hvilket på nuværende

tidspunkt er uforklarlige.

Revisor anbefaler, at regnskabet for 2019 gennemgås på ny helt fra bunden for at finde fejlen, hvilket der findes enighed i i forsamlingen.

Forsamlingen spørger indtil hvorvidt, at klubmodul er den rigtige løsning, da klubben betaler for servicen, men det gør det enkelte medlem ligeledes, når der betales via klubmodul. Kunne man bruge andre billigere løsninger?

Der spørges indtil mulighed for fondssøgning til bl.a. indkøb af rekvisitter.

Bestyrelsen tager begge ovenstående opmærksomhedspunkter til efterretning.

Regnskab godkendes med forbehold for ny gennemgang af regnskabet for 2019.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til næste sæson.

Der spørges indtil differentieret kontingenter på 1,2,3 – holdet. Bestyrelsen henviser til, at der endnu ikke er fastlagt fremadrettet kontingent, da det afhænger af samarbejdet med NIF i Eliteafdelingen.

Ole Nørholm foreslår, at pengene sendes tilbage til medlemmerne for at sikre harmonisering af HG´s og NIF´s økonomier inden sammenlægningen.

Bestyrelsen finder forslaget meget sympatisk, men at der ikke er noget, der tyder på, at HG Svømmeklub er nedlagt efter næste sæson.

Bestyrelsen tilstræber at arbejde med en plan, der tager højde for HG´s økonomi, således at den ikke lider uhensigtsmæssig overlast ifm. sammenlægningen

Ole trækker sit forslag.

Patrick Højbøge foreslår, at justere kontingenter i Eliteafdelingen således:

1. hold: 3.500 kr. årligt

2. hold. 2.750 kr. årligt

3. holdet 2.000 kr. årligt

En forhøjelse af bredden til 1.100 kr. årligt

Martin Anker foreslår, at hæve kontingent på 100 kr. årligt hvilket vil give kontingentindtjening på ca. 90.000 kr.

De 3 forslag sendes til afstemning som fordeler sig således:

Bestyrelsen forslag 13 stemmer.

Martins forslag: 1 stemme.

Patricks forslag: 18 stemmer.

Patricks forslag vedtages.

5. Indkomne forslag.

Jakob Duemose, Rasmus Olsen og Nikolaj Nissen ”stiller forslag om pr. 1.8.2020 at sammenlægge HG og NIF’s 2 konkurrenceafdelinger. Ligeledes stilles der forslag om, at begge klubber arbejder hen mod fusionering når dette vurderes forsvarligt. Dette ligeledes i tråd med den aktuelle pressemeddelelse som HG´s bestyrelse i samarbejde med NIF sendte ud umiddelbart før jul”

Der er enighed om, at dette allerede er debatteret ifm. formandens beretning, hvorfor der ikke er behov for yderligere behandling.

Patrick Højbøge trækker sit forslag, da det ligner ovenstående forslag

6. Valg til bestyrelsen

Åge Petersen stiller op til formandsposten og genvælges

Freddy Dahlstrøm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Christian Jakobsen som nyt bestyrelsesmedlem. Ingen modkandidater og vælges.

Bestyrelsesmedlem Tina Sønderby på genvalg. Tina genopstiller og genvælges.

Valg til bestyrelsessuppleant: Casper Wichmann stiller op og vælges.

Arne Wassermann ønsker ikke genvalg til revisor. Bestyrelsen foreslår Flemming Jørgensen, der vælges.

Revisorsuppleant: Ingen kandidater.

Kasser: Bestyrelsen foreslår Sten Sønderby for en 1- årig periode (dette grundet at tidligere kasser trak sig i utide) Sten vælges.

Det bemærkes i forsamlingen, at det er ærgerligt, at der ikke er repræsentanter fra breddeforældre til bestyrelsen. Med forhåbning om fremtidig opmærksomhed i bredden, henvises til næste års bestyrelsesvalg.

7. Eventuelt

Ingen indlæg.

Referent: Rasmus Olsen

Godkendt d.

Nyheder

Sponsor